UU Djursland
Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Støttemuligheder

It-rygsæk

For skolepligtige elever er der flere former for støtte bl.a. IT-rygsæk for ordblinde elever, som i et samarbejde med klasselæreren, skolen og kommunens læsevejleder kan testes for ordblindhed. Når den unge starter på en ungdomsuddannelse formidles læsehandicappet videre til uddannelsesinstitutionen, således arbejdet med IT-rygsækken fortsætter.

Dispensation fra afgangsprøver

For afgangseleverne i de forskellige skoler og klasser er der flere dispensationsmuligheder for de forskellige tests og afgangsprøver. Der kan tildeles længere forberedelsestid, støttehjælp m.v. og der kan søges fritagelse for dele eller hele prøvesættet.
De forskellige dispensationsmuligheder og støtteforanstaltninger skal være afklaret inden jul og sker i samarbejde med elev, forældre, skole og PPR.

SPS-Støtte

For unge med et særligt behov kan der iværksættes en specialpædagogisk støtte. Støtten gælder under hele uddannelsesforløbet og kan have mange former bl.a. tekniske hjælpemidler, personlig assistance, tegnsprog, særligt udformede undervisningsmaterialer m.v. Men også i form af mentorstøtte under hoved- og praktikforløb, således at der tages højde for den enkeltes handikap.
Der henvises til Bekendtgørelse om særlige tilskud til specialpædagogisk bistand ved ungdomsuddannelser m.v., http://www.su.dk/, http://www.spsu.dk/. Endvidere henvises til SP vejledningskontoret i SU-styrelsen tlf. 3326 8540 eller konsulent Jens Erik Kajhøj, tlf. 3326 8575.
Støtten igangsættes, når den unge tilmeldes en ungdomsuddannelse ved at kontakte den stedlige vejleder.

Støtte under praktikforløb

For unge der er ude i et længerevarende praktikforløb og hvor det skønnes nødvendigt kan der i et samarbejde med en sagsbehandler udbetales en dusørpraktik, således at den unge fastholdes i forløbet. Det understreges, at det er sagsbehandleren, der godkender en sådan aftale.

UU Norddjurs  •  Østerbrogade 67F  •  8500 Grenaa  •  Tlf. 8959 2966  •  uu@norddjurs.dk  •  www.uu-norddjurs.dk  •  EAN nr. 5798004401279  •  CVR nr. 29189986